190
St. 2-
191
St. 3
192
St. 2-/3+
193
St. 3
194
St. 3++
195
St. 2-
196
PMG 65 EPQ
197
St. 2-
198
St. 2
199
St. 4+

Falsyfikat z epoki 1 mln mkp 1923

cena końcowa
~37 EUR