4025
St. 3
4026
St. ~2
4027
St. 2-
4028
St. 4+
4029
St. 4+

Falsyfikat z epoki 50 mkp 1916

cena końcowa
~84 EUR
4031
St. 5+
4032
St. 5+

Falsyfikat z epoki 500 mkp 01.1919

cena końcowa
~84 EUR
4033
St. 2/2+

Falsyfikat z epoki 20 mkp 05.1919

cena końcowa
~84 EUR
4034
St. 3+

Falsyfikat z epoki 100 mkp 02.1919

cena końcowa
~112 EUR
4035
St. 3+
4036
St. 4