4487
St. 2-
4488
PMG 63 EPQ
4489
PMG 67 EPQ

20 złotych 1947 - Ser.D - PMG 67 EPQ

cena końcowa
1 050 PLN
4490
St. 2-

20 złotych 1947 - Ser.D

cena końcowa
220 PLN
4491
St. GDA 63 EPQ

100 złotych 1947 - Ser.F 0000000

cena końcowa
1 600 PLN
4492
St. 1-/2+
4493
PMG 65 EPQ
4494
PMG 63 NET
4495
PMG 64